kote-takano

Takano Sasaburo

Support kenshi 24/7 on Patreon!