ogawa-tameshigiri

Busen tameshigiri class

Support kenshi 24/7 on Patreon!