1944-kokoku-kendoshi6

Nakayama Hakudo and Takano Sasaburo