1930-takano1

Takano Sasaburo, men cut

Support kenshi 24/7 on Patreon!